ល្អបំផុត 101 រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ការប្រមូលកាត

Last Updated on October 18, 2020 by admin

ក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនេះគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចស្នើសុំបាន. ឆ្នាំនេះនឹងពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងសុភមង្គល, ហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកជានិច្ច, ដូចអ្នកតែងតែនៅទីនោះសម្រាប់ខ្ញុំ. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! អនុញ្ញាតឱ្យមើលបន្ថែមអំពីកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី

ជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់បើគ្មានអ្នកនៅក្នុងវា! ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់ដែលបានចំណាយវាជាមួយមនុស្សអស្ចារ្យបំផុត, ហើយខ្ញុំនឹងចងចាំរាត្រីឆ្នាំថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជារៀងរហូត. ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​អ្នក! រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!

អ្នកគឺច្រើនជាងគ្រួសារមួយសម្រាប់ខ្ញុំ. អ្នកធ្វើអោយខ្ញុំសើចនៅពេលខ្ញុំហៀបនឹងយំ, អ្នកធ្វើអោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំ. សូម​អរគុណ​អ្នក​សម្រាប់​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង. មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវមក. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!

ជីវិតមានទាំងការឡើងចុះ, ប៉ុន្តែអរគុណចំពោះការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍អាក្រក់នោះទេ. សេចក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្ររបស់អ្នកគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន. ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំ. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី, គ្រួសារ!

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតជូនពរ
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតជូនពរ

 

រីករាយ​បុណ្យណូអែល​និង​រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021
រីករាយ​បុណ្យណូអែល​និង​រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021
2021 រូបភាពកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
2021 រូបភាពកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី

& quot;<yoastmark

& quot;<yoastmark

& quot;<yoastmark

ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតជូនពរដោយក្ដីប្រាថ្នា
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតជូនពរដោយក្ដីប្រាថ្នា
រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន 2021 កាត
រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន 2021 កាត
ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃសួស្តីឆ្នាំថ្មី 2021 កាតជូនពរ
ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃសួស្តីឆ្នាំថ្មី 2021 កាតជូនពរ
រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន 2021 កាតជូនពរ
រីករាយ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន 2021 កាតជូនពរ
ឈានចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021 កាតសម្រាប់បងប្រុស
ឈានចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021 កាតសម្រាប់បងប្រុស
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ផ្ទាំងរូបភាពកាត 19
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ផ្ទាំងរូបភាពកាត 19
ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 សារកាត
ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 សារកាត

 

ឆ្នាំ 2021 កាតខៀវរីករាយថ្មី
ឆ្នាំ 2021 កាតខៀវរីករាយថ្មី
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ប័ណ្ណសារ
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ប័ណ្ណសារ
កាតរីករាយឆ្នាំថ្មីត្រជាក់
កាតរីករាយឆ្នាំថ្មីត្រជាក់
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតរូបភាព
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតរូបភាព
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតផ្ទាំងរូបភាព
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាតផ្ទាំងរូបភាព
ឈានចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021 រូបភាព
ឈានចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021 រូបភាព
កាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
កាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
កាតមាសឆ្នាំថ្មីខ្មៅជាមួយសួស្តីឆ្នាំថ្មី 2021
កាតមាសឆ្នាំថ្មីខ្មៅជាមួយសួស្តីឆ្នាំថ្មី 2021

& quot;<yoastmark

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 កាត

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 1
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 1
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 1
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 2
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 2
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 3

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 3
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 4
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 4
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 5
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 6
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 7

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 8
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 9
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 10
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 11
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 12
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 13

 

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 14
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 15
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 16
សួស្តីកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 17
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 18
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 19

 

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 20
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 21
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 22
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 23
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 24
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 25

 

សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 26
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 27
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 28
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 29
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 30
សូមជូនពរកាតរីករាយឆ្នាំថ្មី 31

និយាយថា "សួស្តីឆ្នាំថ្មី" នៅក្នុងភាសាផ្សេងៗគ្នា

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឬចង់ជូនពរដល់អតិថិជនអន្តរជាតិឬមិត្តភក្តិរីករាយឆ្នាំថ្មីសូមប្រើពាក្យសម្រង់សួស្តីឆ្នាំថ្មីរីករាយបំផុតមួយជាភាសាផ្សេងគ្នា.

 1. ភាសាបារាំង - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 2. អេស្ប៉ាញ - សួស្តីឆ្នាំថ្មី!
 3. ប៉ូឡូញ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 4. ព័រទុយហ្គាល់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 5. រុស្ស៊ី - S novym godom
 6. ហាវ៉ៃ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 7. អ៊ីស្លង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 8. Japanese – あけましておめでとう
 9. ចិនកុកងឺ - ស៊ីននៀនគីគីឡេ
 10. ភាសាទួរគី - រីករាយថ្ងៃកំណើត
 11. អង់គ្លេស - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 12. ដាណឺម៉ាក - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 13. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី
 14. អ៊ីតាលី - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 15. អាឡឺម៉ង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 16. ហូឡង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 17. អង់គ្លេស - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 18. ន័រវេស - រីករាយឆ្នាំថ្មី