រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 រូបភាពស្វាគមន៍រូបភាព

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 រូបភាពសូមស្វាគមន៍ 39

ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី 2021 មានអារម្មណ៍ថាមិនពេញលេញដោយមិនផ្ញើកាតជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់មិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ. ចាប់តាំងពីពេលវេលាបានផ្លាស់ប្តូរ, ឥឡូវនេះយើងផ្ញើចេញនូវសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាឌីជីថលហើយ … អាន​បន្ថែម