រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ពរជ័យ

Happy New Year positive blessings

និយាយថាពរជ័យឆ្នាំថ្មីរីករាយជាមួយការចាប់ផ្តើមថ្មី, ការចាប់ផ្តើមស្រស់, with of love and promises for a brighter things all come to mind as we say in a New Yearអាន​បន្ថែម