ដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មី 2021

ដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មីកំប្លែង

គិតអំពីការបង្កើតដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មី, មានន័យថាដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មីមានន័យថាពិតជាសាមញ្ញ. វាគ្រាន់តែនៅជាប់នឹងពួកគេប៉ុន្តែវាលំបាកណាស់. អ្នកណាក៏អាចចុះបញ្ជីក … អាន​បន្ថែម