සුභ නව වසරක් 2021 පැතුම්

අලුත් අවුරුදු සුභ පැතුම්

අපෙන් වැඩි කොටසක් ඒ ගැන සෑහීමකට පත්වේ 2021 සම්මත වී ඇත්තේ අපට අභිප්‍රේරණයක් ලබා දී අපගේ සිහින සැබෑ කරමිනි, ධනාත්මකවාදයේ ඇඟවුමකි, එනම් නව වසර 2021 ප්‍රාර්ථනා යනවා … වැඩිදුර කියවන්න