අලුත් අවුරුදු යෝජනාව 2021

විනෝදජනක අලුත් අවුරුදු යෝජනාව

අලුත් අවුරුදු යෝජනා සකස් කිරීමට සිතීම, එනම් නව අවුරුදු විභේදන අර්ථය සැබවින්ම සරල ය. එය ඔවුන්ට ඇලී ඇති නමුත් එය දැඩි ය. ඕනෑම කෙනෙකුට ලැයිස්තු ගත කළ හැකිය a … වැඩිදුර කියවන්න