Lelei Tahá 101 Taʻu foʻou fiefia 2021 Fakatahatahaʻi ʻo e ʻ

Last Updated on October 18, 2020 by admin

Ko e meʻa kotoa pe te u lava ʻo kole ʻi heʻeku hoko ko e konga ʻo e famili ko ʻeni. ʻE fonu ʻa e taʻu ni ʻi he ʻofa mo e fiefia, pea ʻoku ou palōmesi ke ʻi ai maʻu pē maʻau, hange pe ko hoʻo ʻi ai maʻu pe maʻaku. Taʻu foʻou fiefia! ʻai ke ke sio lahi ange ki he ngaahi kaati taʻu foʻou fiefia

ʻE fuʻu mamahi lahi ʻeku moʻui taʻe te ke ʻi ai! ʻOku ou ongoʻi monuʻia ʻaupito ke fakamoleki ia mo e kakai fakaofo taha, pea te u manatuʻi ʻa e pō fakaʻofoʻofa ʻo e taʻú ni ʻo taʻengata. ʻoku ou ʻofa atu kiate koe! Taʻu foʻou fiefia!

ʻOkú ke mahulu hake koe ʻi hoʻo hoko pē ko ha fāmili kiate aú. ʻOku ke ʻai ke u kata ʻi he teu ke u tangi, ʻOku ke ʻai ke u fiefia ʻi he taimi ʻoku ou ongoʻi ai ʻoku angatuʻu mai ʻa e mamani kotoa kiate au. Fakamalo atu ʻi he meʻa kotoa pe. Lahi ange e meʻa ʻe hoko. Taʻu foʻou fiefia!

ʻOku kau ʻi he moʻui ʻa e feʻaveʻaki mo e faingataʻa, kae fakamalo atu kiate kimoutolu ʻoku ʻikai ongoʻi kovi ʻeku makehe. ʻOku mahuʻinga fau hoʻo ʻofá mo e poupoú. ʻOku ou ʻamanaki pē ʻe ʻi ai e ʻaho te u foaki atu ʻo hangē ko ia naʻá ke ʻomi kiate aú. Taʻu foʻou fiefia, fāmilí!

Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati fakafeʻiloaki
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati fakafeʻiloaki

 

Kilisimasi fiefia mo e taʻu foʻou fiefia 2021
Kilisimasi fiefia mo e taʻu foʻou fiefia 2021
2021 Ngaahi ʻata ʻo e kaati taʻu foʻou fiefia
2021 Ngaahi ʻata ʻo e kaati taʻu foʻou fiefia

"<yoastmark

"<yoastmark

"<yoastmark

Taʻu Foʻoú 2021 Kaati fakafeʻiloaki mo e fakaʻamu
Taʻu Foʻoú 2021 Kaati fakafeʻiloaki mo e fakaʻamu
Taʻu foʻou fiefia faka-Siaina 2021 Ngaahi Kātí
Taʻu foʻou fiefia faka-Siaina 2021 Ngaahi Kātí
Download taʻetotongi he taʻu foʻou fiefia 2021 Kaati fakafeʻiloaki
Download taʻetotongi he taʻu foʻou fiefia 2021 Kaati fakafeʻiloaki
Taʻu foʻou fiefia faka-Siaina 2021 Kaati fakafeʻiloaki
Taʻu foʻou fiefia faka-Siaina 2021 Kaati fakafeʻiloaki
Fakalakalaka ʻi he taʻu foʻou fiefia 2021 Ngaahi kaati maʻa Misa
Fakalakalaka ʻi he taʻu foʻou fiefia 2021 Ngaahi kaati maʻa Misa
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati ʻoku ʻi ai e ʻu kati 19
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati ʻoku ʻi ai e ʻu kati 19
Taʻu Foʻoú 2020 Ngaahi popoaki kaati
Taʻu Foʻoú 2020 Ngaahi popoaki kaati

 

Taʻu 2021 ʻU kaati lanu pulu fiefia foʻou
Taʻu 2021 ʻU kaati lanu pulu fiefia foʻou
Taʻu Foʻoú 2021 ʻU kaati popoaki
Taʻu Foʻoú 2021 ʻU kaati popoaki
Kaati fiefia he taʻu foʻou
Kaati fiefia he taʻu foʻou
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati ʻata
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati ʻata
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati holisi
Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻU kaati holisi
Fakalakalaka ʻi he taʻu foʻou fiefia 2021 Ngaahi ʻAtá
Fakalakalaka ʻi he taʻu foʻou fiefia 2021 Ngaahi ʻAtá
Kaati taʻu foʻou fiefia
Kaati taʻu foʻou fiefia
Kaati koula lanu ʻuliʻuli mo e taʻu foʻou fiefia 2021
Kaati koula lanu ʻuliʻuli mo e taʻu foʻou fiefia 2021

"<yoastmark

Taʻu foʻou fiefia 2021 ʻū kaati

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 1
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 1
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 1
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 2
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 2
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 3

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 3
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 4
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 4
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 5
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 6
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 7

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 8
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 9
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 10
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 11
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 12
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 13

 

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 14
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 15
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 16
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 17
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 18
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 19

 

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 20
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 21
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 22
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 23
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 24
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 25

 

Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 26
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 27
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 28
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 29
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 30
Kaati talamonu ki he taʻu foʻou fiefia 31

Lea ʻaki ʻa e "Taʻu Foʻou Fiefiá" ʻi he Ngaahi Lea Fakafonua Kehekehe

Kapau ʻoku ke fononga holo ʻi he taʻu foʻou pe fie maʻu ke fakaʻamu ke fakaʻaongaʻi ʻe he kau kasitomaa pe kaungameʻa fakavahaʻapuleʻanga ha taʻu foʻou fiefia taha ʻi he ngaahi lea fakafonua kehekehe.

 1. Faka-Falanise – Bonne Année
 2. Faka-Sipeini – ¡ u Año Nuevo!
 3. Polani – Szczesliwego Nowego Roku
 4. Potukali – u ano Novo
 5. Lusia – S novym godom
 6. Hauaiʻi – Hau ʻEpeleli makahiki hou
 7. ʻAisileni – Gleðilegt nýtt ár
 8. Japanese – あけましておめでとう
 9. Manitalini – Xin Nian Kuai le
 10. Toake – Mutlu y²llar
 11. Sieki – Sťastný nový rok
 12. Tenimaʻake – Koti nytår
 13. Uelesi – Blwyddyn Newydd DDA
 14. Faka-ʻItali – Buon anno
 15. Siamane – Frohes Neues Jahr
 16. Faka-Holani – Gelukkig Nieuwjaar
 17. Finilani – Hyvää uutta vuotta
 18. Noaue – Taioti nytt år