Fakaoli ʻo e taʻu foʻou fiefia 2021

Ta fakatataaʻi ʻo ha paati fakafiefia he taʻu foʻou

Make this new year more and more entertaining & fiefia mo e ngaahi kaungameʻa mo e famili ʻaki hono ʻoatu e fakaʻamu fakaoli ko ʻeni he taʻu foʻou. Te ke lava ʻo vahevahe pe fakaʻilongaʻi ʻa e taʻu foʻou fakaoli ko ʻeni … Lau ke lahi ange