101+ Taʻu foʻou fiefia 2021 Ngaahi lea ʻoku ʻi ai e ngaahi ʻata

ngaahi lea fakaʻofoʻofa ʻo e taʻu foʻou fiefia

Ko e ngaahi lea ʻo e taʻu foʻou fiefia ko e momeniti lelei ia ke toe fokotuʻutuʻu ai hoʻo ngaahi taumuʻa ʻi he moʻui mo e ngaue pea aʻu ʻo fakaʻanaua kiate kinautolu. Ko e taimi ia ʻo e taʻu ʻoku ne fakamanatu mai kiate kitautolu … Lau ke lahi ange